Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en podotherapeut, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een exemplaar van deze voorwaarden wordt gratis verstrekt op uw verzoek. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Betalingsvoorwaarden
AV Voetzorg declareert de gemaakte kosten zoveel mogelijk rechtstreeks via de zorgverzekering of via servicebureau Infomedics. Infomedics verzorgt de debiteurenadministratie van zorgverleners en zorginstellingen in Nederland. De zorgverlener heeft haar vordering op de patiënt of op de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, overgedragen aan Infomedics. Infomedics hanteert de volgende betalingsvoorwaardeDe kosten die voortvloeien uit een (para)medische behandeling en/of verstrekking worden door Infomedics bij de patiënt, dan wel bij de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, in rekening gebracht.

– Het notabedrag dient binnen 30 dagen na de factuurdatum op de bankrekening van Infomedics te zijn bijgeschreven.

– Indien deze betalingstermijn wordt overschreden, is de patiënt wettelijk in gebreke en is Infomedics gerechtigd om, zonder verdere ingebrekestelling, tot incassomaatregelen over te gaan. De extra kosten die hieruit voortvloeien worden bij de patiënt in rekening gebracht.

– Voor een snelle en foutloze afwikkeling adviseren wij de patiënt om altijd eerst het bedrag van de nota aan Infomedics te betalen alvorens deze voor een eventuele vergoeding bij zijn Zorgverzekerings- maatschappij in te dienen. De patiënt dient dan op het declaratieformulier van de  zorgverzekeraar aan te geven dat het bedrag aan de patiënt dient te worden voldaan en niet aan Infomedics.

– Opmerkingen of klachten omtrent de ontvangen nota kan de patiënt tot 30 dagen na de factuurdatum indienen, bij voorkeur op de website www.Infomedics.nl

Indien er geen mogelijkheid is om via de zorgverzekering of via Infomedics te declareren ontvangt de patiënt de factuur zelf, om deze vervolgens, indien mogelijk, bij de zorgverzekeraar te declareren. 


3. Annulering

Gemaakte afspraken, mondeling dan wel telefonisch, kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd of verzet worden. Bij te laat annuleren worden de kosten voor een verzuimde afspraak in rekening gebracht.
Door u geplaatste bestellingen (zolen/ortheses etc.) kunnen binnen 1 werkdag na de bestelling geannuleerd worden. Na deze periode is het productieproces al in gang gezet en dient de patiënt alle gemaakte kosten te vergoeden. 


4. Restitutie

De podotherapeut verplicht zich tot het handelen naar zijn beste kunnen. Podotherapeutische zolen of ortheses zijn een hulpmiddel, er kan derhalve geen garantie gegeven worden over het effect van de therapie. Eventuele klachten kunnen voorgelegd worden aan de behandelend podotherapeut.
Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft geen recht op restitutie of vrijstelling van betaling. 

5. Klachtenregeling
In voorkomende gevallen kunnen klachten verder behandeld worden door de hiervoor bestemde klachtencommissies volgens de door de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten opgestelde klachtenregeling.

Bij twijfel of onduidelijkheid over de vergoeding door uw zorgverzekeraar, kunt u het beste even contact op nemen met uw zorgverzekeraar.